Mеждународна организация по миграция

СЪВМЕСТНО ИЗЯВЛЕНИЕ: Използването на принуда с цел получаване на пръстови отпечатъци и снимки на лицата на деца никога не е приемливо 
(English below)

МОМ, съвместно с други агенции на ООН и НПО, публикуваха съвместна декларация, в която изразиха опасения свързани с преговорите на институциите на ЕС на 27 март 2018 г. относно регламента ЕВРОДАК.

Изявлението предупреждава, че предложената система неправомерно ще позволи на държавните власти на страните членки на ЕС да използват принуда с цел взимане на пръстови отпечатъци и снимки на лицата на деца.

Новото ЕВРОДАК предложение, разглеждано от Европейската комисия, Съвета на ЕС и Европейския парламент, разширява целта на настоящата база данни за кандидатите за международна закрила, за да се улесни идентифицирането на "нередовно пребиваващи граждани на трети държави" чрез използването на биометрични данни. То също така намалява възрастта, при която едно дете трябва да бъде регистрирано от 14 на шест години.

Съгласно изявлението, идентификацията и регистрацията на децата трябва да се извършват по начин, който защитава най-добрия интерес на детето в съответствие с член 3 от Конвенцията на ООН за правата на детето и принуждаването на деца по какъвто и да е начин или форма в контекста на процедурите, свързани с миграцията, нарушава правата на децата, които страните членки на ЕС се ангажират да зачитат и подкрепят.

МОМ и другите партньорски организации призовават Съвета на ЕС, Европейския парламент и Европейската комисия да освободят всички деца, независимо от тяхната възраст, от всички форми на принуда в рамките на регламента ЕВРОДАК, съгласно пълното спазване на Конвенцията на ООН за правата на детето.

Повече информация можете да намерите тук: http://eea.iom.int/…/Joint_statement_Coercion_EURODAC_03.20…

JOINT STATEMENT: Coercion of children to obtain fingerprints and facial images is never acceptable

IOM, together with other UN agencies and NGOs issued a joint statement raising concerns ahead of the EU institutions' negotiations on 27 March on the EURODAC Regulation.

The statement warns that the proposed system would inappropriately allow national authorities to use coercion to take the fingerprints and facial images of children.

The new EURODAC proposal being considered by the European Commission, Council of the EU and European Parliament expands the purpose of the current database of asylum applicants to facilitate the identification of “irregularly staying third country nationals” through the use of biometric data. It also lowers the age at which a child must be registered from 14 to six.

According to the statement, the best interests of the child must be a primary consideration in the identification and registration of children, in accordance with Article 3 of the Convention on the Rights of the Child (CRC), and the coercion of children in any manner or form in the context of migration related procedures, violates children’s rights, which EU Member States committed to respect and uphold.

IOM and its partners urge the Council of the European Union, the European Parliament and the European Commission to exempt all children, no matter their age, from all forms of coercion in the EURODAC Regulation, in full compliance with the UN Convention on the Rights of the Child.

For more information: http://eea.iom.int/…/Joint_statement_Coercion_EURODAC_03.20…