Mеждународна организация по миграция

 

 

 

ФОНД „УБЕЖИЩЕ, МИГРАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ“

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Международна организация по миграция и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Отговорния орган.

Global Migration Film Festival 2018 в България

(English below)

Чудили ли сте се защо хората напускат домовете си и пред какви предизвикателства ги изправят мечтите им за по-добър живот?
МОМ България организира Global Migration Film Festival от 28 ноември до 18 декември 2018 г. в София и Харманли.

ВХОД СВОБОДЕН

Във време, когато миграцията е глобален феномен и причините за нея са разнообразни, фестивалът ще покаже филми на различни теми свързани с нея, като трудова миграция, кандидатстване за международна закрила, трафик на хора, миграция и здраве, интеграция, миграция и граници, трудова и сексуална експлоатация. Във филмите са засегнати миграционни проблеми от Африка, Азия, Близкия изток, Южна и Северна Америка и Европа. 

Всички филми имат български и английски субтитри. 
Програмата на фестивала за София ще намерите тук.
Програмата на фестивала за Харманли ще намерите тук.
Събитието във Фейсбук може да намерите тук.

Фестивалът е част от глобалната инициатива на МОМ - https://www.iom.int/global-migration-film-festival

Фестивалът се провежда с любезното съдействие на:

G8 Cinema (ул. Гладстоун 8)

Euro Cinema (бул. Ал. Стамболийски 17)

Гьоте Институт (​ул. Будапеща №1)

Instituto Cervantes (ул. Света София 3)

Център за култура и дебат „Червената къща“ (ул. Любен Каравелов 15) 

Софийски университет "Св. Климент Охридски" (бул. Цар Освободител №15)

Нов български университет (ул. Монтевидео 21)

Културен център, гр. Харманли (бул. България №13Б)

Global Migration Film Festival 2018 in Bulgaria

Have you ever wondered about why people leave their homes and what challenges they face in their search for a better life?
IOM Bulgaria is organizing a Global Migration Film Festival in Sofia and Harmanli from the 28th of November to the 18th of December 2017.

FREE ENTRY

At a time when migration is a global phenomenon, with varied root causes, the festival will show films on different topics related to migration, including labor migration, applying for international protection, human trafficking, migration health, integration, border management, labor and sexual exploitation. The films address migration issues and challenges in Africa, Asia, the Middle East, North and South America, and Europe. 

All films are subtitled in Bulgarian and English.
You will find the program of the festival for Sofia here.
You will find the program of the festival for Harmanli here.
You will find the Facebook event here.
The festival is part of IOM’s global initiative (https://www.iom.int/global-migration-film-festival).

A special thanks to the following partners for their support:

G8 Cinema (8 Gladstone St.)

Euro Cinema (17 Al. Stamboliyski Blvd.)

Goethe Institute (​1 Budapeshta St.)

Instituto Cervantes (3 Sveta Sofia St.)

The Red House Centre for Culture and Debate (15 Luyben Karavelov St.)

Sofia University "St. Kliment Ohridski" (15 Tsar Osvoboditel Blvd.)

New Bulgarian University (21 Montevideo St.)

Cultural Center, Harmanli (13B Bulgaria Blvd.)