Mеждународна организация по миграция

МОМ България благодари на Проект Бежанци за поканата на обучението им за нови доброволци, в рамките на което МОМ представи миграционните тенденции в България, терминология свързана с миграция, процедури по предоставяне на бежански и хуманитарен статут в България, както и проекта изпълняван от нас "Укрепване на националния капацитет на Република България в областта на убежището и миграцията".

IOM Bulgaria would like to thank the Refugee Project for the invitation to their training for new volunteers, within the framework of which IOM gave an overview of migration trends in Bulgaria, and presented terminology linked to migration, procedures for granting humanitarian and refugee status in Bulgaria, as well as our project "Strengthening the capacity of the Republic of Bulgaria in the Fields of Asylum and Migration".