Този текст е създаден с финансовата подкрепа на Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Международна организация по миграция и при никакви обстоятелства ​не може да се приема, че този документ отразява становището на Европейския съюз и Отговорния орган.

 

МОМ проведе информационна сесия за социална сигурност

Информационна сесия с 37 легално пребиваващи мигранти, граждани на трети страни от Украйна, Русия и Беларус, проведе Информационен център на МОМ в Експоцентър „Флора“ в Бургас. Представени бяха двустранните международни договори за държавно обществено осигуряване между България и Украйна, Молдова, Албания, Русия, Южна Корея, Черна гора, Израел и Турция. Освен това бяха представени персонален и материален обхват, износ на обезщетения в другата държава, сумиране, размер на пенсия, изключенията и друга полезна информация от г-жа Мария Касърова, експерт на МОМ.

От своя страна, мигрантите търсиха отговори на въпроси, свързани с изплащане на майчинство, евентуално спиране на пенсията при напускане на приемащата страна, подаване на документи за пенсия извън страната на произход, признаване на ТЕЛК, регистрация в Бюрата по труда по местоживеене, условията за това и др.

След информационната сесия, в Експоцентър „Флора“ беше открита изложба „Дирята на таланта“ на Юлия Красовска от Украйна. Картините на талантливата художничка представиха майсторството на италианския архитект Рикардо Тоскани, работил за оформяне на визията на модерния Бургас в началото на ХХ век.

Събитието се осъществи в рамките на проект „Обучение и консултиране на законни мигранти и лица, търсещи/получили международна закрила“, финансиран от Националната програма на България по Фонд „Убежище, миграция и интеграция” 2014-2020.