PROTECT – Предотвратяване на сексуалното и основаното на пола насилие над мигранти и подобряване на подкрепата за жертви

Проектът е финансиран от Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“
на Европейската комисия

Сексуалното и основаното на пола насилие (SGBV) е широко разпространено нарушение на човешките права както в световен мащаб, така и на европейско ниво. SGBV има и физическа, и психологическа форма, като включва домашно насилие, сексуален тормоз и насилие, вредни традиционни практики, експлоатация и трафик на хора. Жени и мъже, момичета и момчета, ЛГБТИ хора могат да станат жертви на такова насилие.

Основната цел на проекта е да укрепи капацитета на съществуващите услуги за подкрепа при SGBV, за да се координират по-добре и да бъдат достъпни за бежанци, мигранти и лица, търсещи международна закрила, станали жертва на SGBV, както и за потенциални жертви. Проектът също цели да повиши информираността сред тези общности и да ги овласти.

Проектът, с продължителност  от октомври 2018 г. до март 2020 г., се изпълнява от 12 Мисии на МОМ (Белгия, България, Хърватия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Малта, Холандия, Полша, Словения и Испания) и осем партньори от НПО сектора: Legebitra (Словения), Le monde selon les femmes abl (Белгия), Fundación EMET Arco Iris, Asociación Rumiñahui, Movimiento por la Paz (Испания), Arq Psychotrauma Expert Groep, Rutgers, and Pharos (Холандия).

Проектът има следните конкретни цели и дейности, които ще бъдат изпълнени. Повечето от дейностите ще бъдат приспособени към специфичния национален контекст.

  1. Укрепване и адаптиране на съществуващите услуги за подкрепа при SGBV с цел по-добра координация и включване на бежанци, мигранти и лица, търсещи международна закрила.
  2. Изграждане на капацитет за професионалисти, работещи със и за бежанци, мигранти и търсещи закрила лица, с цел по-ефективно идентифициране и справяне с нуждите на жертвите и потенциалните жертви на SGBV.
  3. Овластяване и информиране на бежанските и мигрантските общности и търсещите закрила относно SGBV, включително превенция, чрез регионална кампания за повишаване на информираността.

До края на проекта ще бъдат постигнати следните резултати:

  • Разработени/прегледани/допълнени Стандартни оперативни процедури (СОП)/Насоки в 8 страни;
  • Наръчник за овластяване (България);
  • 120+ обучения, организирани в 12 страни;
  • 13 000+ разпространени информационни материали на 20+ езика;
  • 200+ информационни сесии, организирани с цел превенция на SGBV;
  • 1 анимационно видео налично на 20+ езика.

СтатусПРИКЛЮЧИЛ

Начална дата: 01 октомври 2018 г.
Крайна дата: 31 март 2020 г.
Срок на изпълнение: 18 месеца

За повече информация:   +359 2 93 94 774

Прочетете повече за проекта на уебсайта на Регионалния офис за Европейската икономическа зона, Европейския съюз и НАТО тук.

           натиснете за уголемяване

 Финалният доклад върху юридическата рамка и възможностите за подкрепа, на разположение на мигранти - жертви на сексуално насилие и насилие, базирано на пола, бе завършен. Бихте могли да изтеглите пълния документ по-долу.

           натиснете за уголемяване

На линка по-долу можете да изтеглите финалната версия на български на „Наръчник за специалисти, работещи по овластяване на жени и момичета търсещи или получили международна закрила, претърпели насилие, основано на пола“, изготвен в рамките на проекта.

           натиснете за уголемяване

 МОМ България организира три обучения в рамките на проекта, за общо 60 участници. Може да откриете обучителните материали тук.

Може да откриете плаката на проекта на английски тук.
Може да откриете брошурите по проекта на пет различни езика ето тук: английски, арабски, кюрдски, пущу и дари.

Може да откриете видеата по проекта на пет различни езика ето тук: английски, арабски, кюрдски, пущу и български.

 

 

Партньори: