ПРОЕКТ: „Повишаване на информираността на българското общество и мигрантските общности в България“

 

 

Проектът е финансиран от Националната програма на България по Фонд „Убежище, миграция и интеграция” 2014-2020
с финансовата подкрепа от Европейския съюз и бюджета на Република България.

 

Обща цел на предвидените по проекта дейности е да допринесат за подобряване на обществената солидарност и толерантност на българското общество, в качеството му на приемащо общество, към законни мигранти, лица търсещи международна закрила или получили международна закрила в България. Специално внимание ще бъде обърнато на запознаване на българското общество с проблемите и потребностите на мигрантите и в особена степен на уязвимите мигранти, като непридружени деца, лица със здравословни проблеми, бременни жени, жертви на трафик на хора и др.

Начална дата: 11.10.2017 г.
Крайна дата: 11.10.2021 г.
Срок на изпълнение: 48 месеца

 

ПРОЕКТ: “Обучение и консултиране на законни мигранти и лица, търсещи/получили международна закрила”

Проектът е финансиран от Националната програма на България по Фонд „Убежище, миграция и интеграция” 2014-2020
с финансовата подкрепа от Европейския съюз и бюджета на Република България.

 

Обща цел на проекта е да предостави подкрепа на граждани на трети страни (ГТС), пребиваващи законно в България, както и на лица, търсещи международна закрила или получили международна закрила, за улесняване на социалната, икономическата и културната им интеграция.

Начална дата: 11.10.2017 г.
Крайна дата: 11.10.2021 г.
Срок на изпълнение: 48 месеца

ПРОЕКТ: „Предоставяне на интеграционна подкрепа на лица търсещи или получили международна закрила“

Проектът е финансиран от Националната програма на България по Фонд „Убежище, миграция и интеграция” 2014-2020
​с финансовата подкрепа от Европейския съюз и бюджета на Република България.

 

Обща цел на проекта: в рамките на този проект МОМ ще предоставя административна, правна, здравна, психологическа и социална помощ на лица, търсещи международна закрила (ЛТМЗ) или получили международна закрила в България (ЛПМЗ) със спeциално внимание към нуждите на уязвимите групи. Екипът от експерти, включително психолог, социален работник и юрист, ще предоставя услуги в РПЦ на ДАБ и в офисите на МОМ в София и Харманли.

Дата на стартиране: 07.12.2017 г.
Дата на приключване: 07.12.2020 г.
Срок за изпълнение: 36 месеца

ПРОЕКТ: „Правно консултиране и преводачески услуги за лица, търсещи закрила в България“

Проектът е финансиран от Националната програма на България по Фонд „Убежище, миграция и интеграция” 2014-2020
​с финансовата подкрепа от Европейския съюз и бюджета на Република България.

 

 

Обща цел на проекта е да осигури услуги за правна помощ и превод на граждани на трети страни, които са подали молба за международна закрила в България по смисъла на Директива 2011/95/ЕС, но още не са получили окончателно решение. Ще се предлагат и услуги за информиране и повишаване на осведомеността по отношение на правата и отговорностите на гражданите на трети страни (ГТС). 

Статус: АКТИВЕН

Дата на стартиране: 11.10.2017 г.
Дата на приключване: 11.10.2021 г.
Срок на изпълнение: 48 месеца

ПРОЕКТ: „Укрепване на капацитета на национални институции и НПО в областта на убежището“

Проектът е финансиран от Националната програма на България по Фонд „Убежище, миграция и интеграция” 2014-2020
​с финансовата подкрепа от Европейския съюз и бюджета на Република България.

 

 

Обща цел на проекта е подобряване на услугите, предоставяни на лица, търсещи международна закрила (ЛТМЗ) чрез укрепване и повишаване на административния капацитет на национални институции и неправителствени организации (НПО), работещи с тези лица.

Статус: АКТИВЕН

Дата на стартиране: 11.10.2017 г.
Дата на приключване: 11.10.2021 г.
Срок на изпълнение: 48 месеца