Обща информация

 

МИГРАЦИЯ И РАЗВИТИЕ

МОМ се стреми да насочи градивната сила на миграцията към социалното и икономическо развитие на обществото и на отделния мигрант. За тази цел МОМ поощрява международния диалог в областта на миграцията, като се стреми да създаде конструктивни партньорски отношения между страните на произход и приемащите страни на мигранти.

Програмите на МОМ в областта миграция и развитие включват подобряване управлението на финансовите потоци, генерирани от миграция, обхващащи финансовите средства, изпращани от мигрантите на техните семейства в родните им страни, изграждане на човешки капитал чрез програми за трудова миграция, завръщане и реинтеграция на квалифицирани специалисти, изграждане на капацитет на правителствата и специална подкрепа към жените мигранти. С цел укрепване на административния и управленски капацитет на правителствата, МОМ провежда изследвания на миграционните реалности като база за създаване на адекватни програми в областта миграция и развитие.

УЛЕСНЯВАНЕ НА МИГРАЦИЯТА

Мобилността е характерна черта на съвременния свят. Обособяването на интегрирани световни пазари и международни общности и бързото развитие на комуникационните технологии допринасят за увеличаващото се движение на високо и нискоквалифицирани работници, студенти, стажанти, семейства, туристи и други категории лица.

Демографската и социална структура, повлияна от бързите темпове на индустриализация в света, създава необходимост за наемане на работници и професионалисти от други страни за задоволяване на нуждите на местния пазар на труда. Трудовата миграция създава известни предизвикателства за приемащите страни, но икономиките, които искат да останат конкурентноспособни, не могат да пренебрегнат необходимостта от чужда работна сила. Улесняването на редовната трудова миграция би могло да бъде успешно решение както за страните на произход, така и за приемащите страни.

МОМ осигурява техническа помощ на правителствата за регулиране на трудовата миграция и други миграционни процеси, и осъществява програми за подпомагане на правителствата и мигрантите за подбор и набиране на отделни категории трудови мигранти, в зависимост от търсенето и предлагането, езиково обучение и културна ориентация, консулски услуги, медицинско обслужване, обучения, приемане, интеграция и завръщане на мигранти, социална интеграция и др.

Тези услуги, съобразени с изискванията на всяка програма, се осигуряват през всички фази на процеса на миграция: предварителна информация и кандидатстване, интервюиране и селекция, и цялостно подпомагане на мигрантите в процеса след одобрението за заемане на позицията в съответната страна. Като част от оказваната логистична подкрепа и помощ при пътуване на мигрантите, в глобален мащаб МОМ е извършила над 1.5 млн. имиграционни медицински експертизи за мигранти по целия свят.

РЕГУЛИРАНЕ НА МИГРАЦИЯТА

МОМ подпомага правителствата в развитието и осъществяването на миграционна политика, законодателство и административни механизми в областта на регулиране на миграцията, като цели противодействие на нередовната миграция и улесняване на редовната миграция. МОМ осигурява техническа подкрепа и обучение за държавни служители, работещи в областта на миграцията, за ефективно управление на границите, съблюдаване на визовите режими, регулиране влизането и престоя на граждани на трети страни, събиране и използване на биометрична информация с оглед осигуряване на ефективен контрол и изпълнение на действащото миграционно законодателство.

МОМ изпълнява програми за противодействие на трафика и търговията на хора, включващи превенция, изграждане на капацитета на институциите и гражданското общество, и подпомагане на жертвите. Също така, МОМ осъществява програми, които улесняват доброволното завръщане и реинтеграция на разселени лица и други мигранти, като взема под внимание нуждите на отделните общности.

ПРИНУДИТЕЛНА МИГРАЦИЯ

Бежанците и разселените лица са открояваща се категория “хора в движение”, която заслужава специално внимание. МОМ работи активно за подпомагане на бежанци и разселени лица по време на и след кризисни ситуации, като тези в Косово, Източен Тимор, Ирак, Афганистан, Ливан, наводнението в Югоизточна Азия, заметресението в Индонезия и др. Всяка година МОМ подпомага заселването в нови страни на хиляди бежанци и мигранти, за които тази мярка е одобрена като съгласувано решение.

МОМ оказва помощ за намиране на решения за вътрешно разселени лица, бивши бойци, жертви на етническо противодействие или население от възстановяващи се след кризи региони. Освен това, МОМ предоставя възможност на хиляди мигранти, намиращи се извън собствената си страна, да вземат участие в изборите и референдумите на техните държави на произход. МОМ има програми и призната експертиза при уреждане на въпроси, свързани със следвоенни споразумения и компенсации на различни категории лица в миграция.

МИГРАЦИОННА ПОЛИТИКА

Изследването и анализът са важни фактори за повишаване на нивото на информираност и разбиране на миграционните реалности и предизвикателства. Те дават основата за развиване на ефективна миграционна политика и разработване на устойчиви практически подходи. Предоставянето на информация на институциите и обществото относно тенденциите в миграционните процеси, предизвикателствата и възможностите е ключова функция на организацията. Изследванията и публикациите на МОМ дават възможност за по-добро разбиране на миграционните въпроси. Редовният миграционен доклад за глобалната миграция, изработван от МОМ, прави двугодишен преглед на основните миграционни тенденции и проблеми по света. Докладът за 2005 г. е фокусиран върху предимствата и предизвикателствата на международната миграция и може да се намери в уеб-страницата на организацията www.iom.int.

МОМ играе все по-важна роля в областта на международното миграционно законодателство, като особено набляга на съставянето, разпространението, разбирането и прилагането на международните правни инструменти в областта на миграцията. Като част от своята дейност в областта на управлението на миграционните процеси, организацията осъществява обучителни и изграждащи капацитета програми, съвместно с държавни институции и други партньори. Зачитането на правата и достойнството на мигрантите и въпроси, свързани със здравеопазването при миграция, заемат централно място във всички дейности на МОМ.

Редовните консултации между правителствата, насочени към общите миграционни предизвикателства, играят важна роля в стратегията на МОМ за управление на миграцията. МОМ oказва съществена подкрепа на регионални консултативни процеси в Америка, Европа, Африка и Тихоокеанския регион. Тези механизми заздравяват международното сътрудничество, представляват възможност за обмяна на информация и опит, изграждат доверие и създават международен диалог по теми от взаимен интерес.

В глобален мащаб, “Международният диалог по въпросите на миграцията” на Съвета на МОМ е основният международен форум за междуправителствен дебат върху миграционната политика, който подпомага координацията и сътрудничеството по въпросите на миграцията.

Освен в основните направления, МОМ изпълнява и следните взаимосвързани дейности в областта на миграцията:

  • Техническо сътрудничество и изграждане капацитета на институциите;
  • Защита на правата на мигрантите в рамките на международната правна рамка в областта на миграцията;
  • Изследвания и анализ;
  • Регионално и международно сътрудничество;
  • Информационни кампании и превенция;
  • Трафик на хора;
  • Миграция и здраве;
  • Интеграция и реинтеграция на мигранти.