Този текст е създаден с финансовата подкрепа на Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Международна организация по миграция и при никакви обстоятелства ​не може да се приема, че този документ отразява становището на Европейския съюз и Отговорния орган. 

 

Разговори с непридружени деца

С непридружени непълнолетни деца от Афганистан поговорихме за културата на България. Представихме им информация за традициите, обичаите и традиционните празници в България. В дискусията, заедно с децата обсъждахме културните специфики – какво ни прави различни, но и какво ни обединява. Децата се интересуваха от българските традиции и народни празници.

Дейността се осъществява в рамките на проект „Повишаване на информираността на българското общество и мигрантските общности в България“, изпълняван от Международна организация по миграция и финансиран от Националната програма на България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020.