Публична обява за избор на изпълнител за доставка на канцеларски материали

МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО МИГРАЦИЯ
МИСИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ
ОБЯВЯВА
ПУБЛИЧНА ОБЯВА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
(ЗАКРИТА)

 

Доставка на канцеларски материали по проект BG65AMNP001-1.006-0003-C01 „Укрепване на капацитета на национални институции и НПО в областта на убежището“ по договор №812108-80/11.10.2017, проект BG65AMNP001-2.004-0007-C01 “Повишаване информираността на българското общество и мигрантските общности по договор № 812108-77/11.10.2017, по проект BG65AMNP001-1.006-0001-C01 “Правно консултиране и преводачески услуги за лица, търсещи закрила в България“ по договор № 812108-79/11.10.2017, проект BGAMNP001-1.006-0002-C01 “Предоставяне на социална и психологическа подкрепа на лица, търсещи закрила в България“ по договор № 8122108-81/11.10.2017,  проект BGAMNP001-2.004-0006-C01 „Обучение и консултиране на законни мигранти и лица, търсещи/получили международна закрила“ по договор № 812108-78/11.10.2017г и проект BG65AMNP001-2.004-0005-C01  „Предоставяне на интеграционна подкрепа на лица, търсещи или получили международна закрила“ договор №812108-99/14.11.2017 г., BG65AMNP001-3.005-0003-C02 „Информация и консултиране за доброволно връщане“ договор №812108-61/09.10.2019 г., проект  BG65AMNP001-2.007-0003 „Укрепване на капацитета за доброволно връщане“ по договор № 812108-3/28.01.2021, проект  BG65AMNP001-2.007-0004 «Повишаване на информираността за трудова миграция в България» по договор № 812108-4/28.01.2021, проект BG65AMNP001-1.010 «Подкрепа за лица, търсещи убежище в България» по договор № 812108-2/28.01.2021, финансирани със средства от Националната програма на България за подпомагане от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020г. и проект BGHOMEAFFAIRS-3.003-0001-C01 „Повишаване осведомеността на местните общности в областите със значително присъствие на ромско население по въпросите, свързани с убежище и миграция“ договор №812100-33/30.04.2020 г. в рамките на Норвежки финансов механизъм 2014-2021.

 

Документацията за участие в процедурата е достъпна на:

Единния информационен портал за фондовете от Европейския съюз/интернет страницата на Отговорния орган http://www.dmp.mvr.bg/

Интернет страницата на ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/

Интернет страницата на Международна организация по миграция, Мисия за България http://iom.bg/

Офертите на заинтересованите лица се подават до 17 30 ч на 17.05.2021 г. чрез интернет страницата на ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/

Разглеждането на офертите ще се извърши от 10 30 ч. на 19.05.2021 г. в офиса на Международна организация по миграция.

За контакти: г-н Иван Радулов, тел. 02/93 94 774, факс 02/ 93-94-788, e-mail: iomsofia@iom.int.

Необходимите документи, свързани с процедурата, можете да изтеглите тук. С цел улеснение на потенциалните кандидати тук можете да намерите образеца на оферта, декларация на кандидата и проектодоговора на английски и български език във формат Word. Моля да имате предвид, че несъответствие между тръжната документация и подадената оферта може да доведе до отхвърляне на офертата.

 

Tender documents: