Публична обява за избор на изпълнител за закупуване и доставка на самолетни билети

МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО МИГРАЦИЯ
МИСИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ
ОБЯВЯВА
ПУБЛИЧНА ОБЯВА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

(ЗАКРИТА)

 

Закупуване и доставка на самолетни билети по проект BG65AMNP001-3.005-0004-C02 „Доброволно връщане и реинтеграция на граждани на трети страни“  по договор №812108-60/09.10.2019 г., проект BG65AMNP001-2.007-004 „Повишаване на информираността за трудова миграция в България“ по договор № № 812108-4/28.01.2021, проект BG65AMNP001-2.007 „Укрепване на капацитета за доброволно връщане“ по договор № 812108-3/28.01.2021, финансирани със средства от Националната програма на България за подпомагане от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020 г. и проект BGHOMEAFFAIRS-3.003-0001-C01 „Повишаване осведомеността на местните общности в областите със значително присъствие на ромско население по въпросите, свързани с убежище и миграция“ договор №812108-33/30.04.2020 г. в рамките на Норвежки финансов механизъм 2014-2021.

Документацията за участие в процедурата е достъпна на:

Единния информационен портал за фондовете от Европейския съюз/интернет страницата на Отговорния орган http://www.dmp.mvr.bg/

Интернет страницата на ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/

Интернет страницата на Международна организация по миграция, Мисия за България http://iom.bg/

Офертите на заинтересованите лица се подават до 17 30 ч на 08.07.2021 г. чрез интернет страницата на ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/

Разглеждането на офертите ще се извърши от 10 30 ч. на 12.07.2021 г. в офиса на Международна организация по миграция.

За контакти: г-н Иван Радулов, тел. 02/93 94 774, факс 02/ 93-94-788, e-mail: iomsofia@iom.int.

Необходимите документи, свързани с процедурата, можете да изтеглите тук. С цел улеснение на потенциалните кандидати тук можете да намерите образеца на оферта, декларация на кандидата и проектодоговора на английски и български език във формат Word. Моля да имате предвид, че несъответствие между тръжната документация и подадената оферта може да доведе до отхвърляне на офертата.

 

Tender documents: