Публична обява за логистика и кетъринг по организиране и провеждане на събития, изготвяне на информационни материали, изготвяне и публикуване на уеб банер, превод на документи и симултанен/консекутивен превод

МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО МИГРАЦИЯ
МИСИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ
ОБЯВЯВА
ПУБЛИЧНА ОБЯВА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

(ЗАКРИТА)

 

„Логистика и кетъринг по организиране и провеждане на събития, изготвяне на информационни материали, изготвяне и публикуване на уеб банер, превод на документи и симултанен/консекутивен превод“ по проект BG65AMNP001-2.007 „Повишаване на информираността за трудова миграция в България“ по договор № 812108-4/28.01.2021., проект BG65AMNP001-2.007 „Укрепване на капацитета за доброволно връщане“ по договор № 812108-3/28.01.2021,проект BG65AMNP001-1.010 “Подкрепа за лица, търсещи убежище“ по договор № 812108-2/28.01.2021, проект BGAMNP001-1.006-0002-C01 "Предоставяне на социална и психологическа подкрепа на лица, търсещи закрила в България" по договор № 812108-81/11.10.2017 г., проект BG65AMNP001-1.006-0001-C01 „Правно консултиране и преводачески услуги за лица, търсещи международна закрила в България по договор № 812108-79/11.10.2017 г. и проект BG65AMNP001-2.004-0006-C01 „Обучение и консултиране на законни мигранти и лица, търсещи/получили международна закрила“ по договор № 812108-78/11.10.2017 г., финансирани от Националната програма на България за подпомагане от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“  2014-2020 г. на ЕС.

 

Документацията за участие в процедурата е достъпна на:

Единния информационен портал за фондовете от Европейския съюз/интернет страницата на Отговорния орган http://www.dmp.mvr.bg/

Интернет страницата на ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/

Интернет страницата на Международна организация по миграция, Мисия за България http://iom.bg/

Офертите на заинтересованите лица се подават до 17 30 ч на 27.08.2021 г. чрез интернет страницата на ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/

Разглеждането на офертите ще се извърши от 10 30 ч. на 31.08.2021 г. в офиса на Международна организация по миграция.

За контакти: г-н Иван Радулов, тел. 02/93 94 774, факс 02/ 93-94-788, e-mail: iomsofia@iom.int.

Необходимите документи, свързани с процедурата, можете да изтеглите тук. С цел улеснение на потенциалните кандидати тук можете да намерите образеца на оферта, декларация на кандидата и проектодоговора на английски и български език във формат Word. Моля да имате предвид, че несъответствие между тръжната документация и подадената оферта може да доведе до отхвърляне на офертата.

 

Tender documents: