Публична обява за избор на изпълнител - експерт оперативна дейност

 

МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО МИГРАЦИЯ
МИСИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ
ОБЯВЯВА
ПУБЛИЧНА ОБЯВА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
(ЗАКРИТА)

Определяне на изпълнител за длъжността експерт оперативна дейност по проект BG65AMNP001-2.004-0007-C01- “Повишаване на информираността на българското общество и мигрантските общности“ по договор № 812108-77/11.10.2017 г., проект BG65AMNP001-1.006-0001-C01 “Правно консултиране и преводачески услуги за лица, търсещи закрила в България“ по договор № 812108-79/11.10.2017, проект BGAMNP001-1.006-0002-C01 “Предоставяне на социална и психологическа подкрепа на лица, търсещи закрила в България“ по договор № 8122108-81/11.10.2017, финансиран от Националната програма на България за подпомагане от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“  2014-2020 г. на ЕС

Документацията за участие в процедурата е достъпна на:

  • Единния информационен портал за фондовете от Европейския съюз/интернет страницата на Отговорния орган http://www.dmp.mvr.bg/
  • Интернет страницата на ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/
  • Интернет страницата на Международна организация по миграция, Мисия за България http://iom.bg/

Офертите на заинтересованите лица се подават до 23:59 ч. на 13.12.2021 г. чрез интернет страницата на ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/

Разглеждането на офертите ще се извърши от 10:30 ч. на 15.12.2021 г. в офиса на Международна организация по миграция.

За контакти: г-н Иван Радулов, тел. 02/93 94 774, факс 02/ 93-94-788, e-mail: iomsofia@iom.int.

Необходимите документи, свързани с процедурата, можете да изтеглите тук. С цел улеснение на потенциалните кандидати тук можете да намерите образеца на оферта, декларация на кандидата и проектодоговора на английски и български език във формат Word. Моля да имате предвид, че несъответствие между тръжната документация и подадената оферта може да доведе до отхвърляне на офертата.