Публична обява за избор на изпълнител за извършване на дейности по проект „Повишаване на осведомеността на местните общности в областите със значително присъствие на ромско население по въпросите, свързани с убежище и миграция“

МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО МИГРАЦИЯ
МИСИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ
ОБЯВЯВА
ПУБЛИЧНА ОБЯВА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
(ЗАКРИТА)

за избор на изпълнител за извършване на интервюта на терен в ромските общности за осигуряване на данни и разработване на цялостен анализ/оценка на ситуацията на ромското население по отношение на въпросите, свързани с миграцията; разработване на комуникационна стратегия за провеждане на информационни кампании; изготвяне на дизайн и изработване на информационни материали; осигуряване на подкрепа за провеждане на информационни кампании, срещи и други събития за повишаване на осведомеността в ромските общности; логистика и кетъринг при организиране на публични събития; изработване на видеоклип; превод проект BGHOMEAFFAIRS-3.003-0001-С01 „Повишаване на осведомеността на местните общности в областите със значително присъствие на ромско население по въпросите, свързани с убежище и миграция“  по договор №812108-33/30.04.2020 г., финансиран със средства от Програма „Вътрешни работи“ 2014-2021 по Норвежки финансов механизъм

Документацията за участие в процедурата е достъпна на:

Единния информационен портал за фондовете от Европейския съюз/интернет страницата на Отговорния орган http://www.dmp.mvr.bg/

Интернет страницата на ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/

Интернет страницата на Международна организация по миграция, Мисия за България http://iom.bg/

Офертите на заинтересованите лица се подават до 17:30 ч. на 18.11.2020 г. само чрез интернет страницата на ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/

Разглеждането на офертите ще се извърши от 10:30 ч. на 20.11.2020 г. в офиса на Международна организация по мигрция, Мисия за България.

За контакти: г-н Иван Радулов, тел. 02/93 94 774, факс 02/ 93-94-788, e-mail: iradulov@iom.int.

Необходимите документи, свързани с процедурата, можете да изтеглите тук. С цел улеснение на потенциалните кандидати тук можете да намерите образеца на оферта във формат Word. Моля да имате предвид, че несъответствие между тръжната документация и подадената оферта може да доведе до отхвърляне на офертата.

 

Tender documents: