Публична обява за избор на изпълнител за организиране на информационни сесии

МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО МИГРАЦИЯ
МИСИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ
ОБЯВЯВА
ПУБЛИЧНА ОБЯВА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
(ЗАКРИТА)

 

за избор на изпълнител за организиране на информационни сесии; организиране на заключителна работна среща; изработване на информационни материали и изработване видеоклип по проект BG65AMNP001-3.005-0003-C02 „Информация и консултиране за доброволно връщане“ договор №812108-61/09.10.2019 г., финансиран от Националната програма на България за подпомагане от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“  2014-2020 г. на ЕСпрограма на България за подпомагане от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020г.

Документацията за участие в процедурата е достъпна на:

Единния информационен портал за фондовете от Европейския съюз/интернет страницата на Отговорния орган http://www.dmp.mvr.bg/

Интернет страницата на ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/

Интернет страницата на Международна организация по миграция, Мисия за България http://iom.bg/

Офертите на заинтересованите лица се подават до 17 30 ч на 24.08.2020 само чрез интернет страницата на ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/

Разглеждането на офертите ще се извърши от 10,30 ч. на 26.08.2020 г. в офиса на Международна организация по мигрция, Мисия за България.

За контакти: г-н Иван Радулов, тел. 02/93 94 774, факс 02/ 93-94-788, e-mail: iradulov@iom.int.

Необходимите документи, свързани с процедурата, можете да изтеглите тук. С цел улеснение на потенциалните кандидати тук можете да намерите образеца на оферта във формат Word. Моля да имате предвид, че несъответствие между тръжната документация и подадената оферта може да доведе до отхвърляне на офертата.

 

Tender documents: