Публична обява за избор на изпълнител - Обучение по български език

 

МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО МИГРАЦИЯ
МИСИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ
ОБЯВЯВА
ПУБЛИЧНА ОБЯВА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
(ОТКРИТА)

За провеждане на обучение по български език на законно пребиваващи граждани на трети страни, включително лица, търсещи и получили международна закрила, по проект BG65AMNP001-2.004-0006-C01 „Обучение и консултиране на законни мигранти и лица, търсещи/получили международна закрила“ по договор № 812108-78/11.10.2017 г., финансиран със средства от Националната програма на България за подпомагане от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020г.

Документацията за участие в процедурата е достъпна на:

  • Единния информационен портал за фондовете от Европейския съюз/интернет страницата на Отговорния орган http://www.dmp.mvr.bg/
  • Интернет страницата на ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/
  • Интернет страницата на Международна организация по миграция, Мисия за България http://iom.bg/

Офертите на заинтересованите лица се подават до 23 59 ч. на 01.12.2021 г. чрез интернет страницата на ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/.

Разглеждането на офертите ще се извърши от 10 30 ч. на 03.12.2021 г. в офиса на Международна организация по мигрция, Мисия за България.

За контакти: г-н Иван Радулов, тел. 02/93 94 774, факс 02/ 93-94-788, e-mail: iradulov@iom.int.

Необходимите документи, свързани с процедурата, можете да изтеглите тук.